☰ menu
Vypočítej to

Podpora v nezaměstnanosti

Kalkulačka 2024

Zjištění nároku na podporu v nezaměsnanoti

Odpracoval/a jste během posledních dvou let alespoň 12 měsíců?

Započítává se doba, kdy zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností vznikla účast na sociálním pojištění. Započítává se i tzv. náhradní doba zaměstnání (péče o dítě do 4 let, invalidita 3. stupně, dočasná pracovní neschopnost, péče o postiženou osobu...; podrobné informace vizte zde.

Byl vám v posledních 6-ti měsících ukončen pracovní poměr pro porušení povinností zvlášť hrubým způsobem?

V případě ukončení pracovního poměru pro porušení povinností zvlášť hrubým způsobem nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Vyplňte další údaje

Zadejte výši čisté mzdy

Výše podpory v nezaměstnanosti se počítá z průměrné měsíční čisté mzdy z posledního zaměstnání za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Zvolte Vaši věkovou skupinu

Výpověď

Byla výpověď dána z vážných důvodů?

Jako vážné se považují pouze důvody uvedené v zákoně, jejich seznam naleznete zde.

Odstupné

Sjednáno ve výši platů.

V případě, že výpověď dá zaměstnavatel (v některých případech i při rozvázání pracovního poměru dohodou) z důvodu např. rušení či stěhování zaměstanvatele či nadbytečnosti zaměstnance, náleží zaměstnanci dle zákoníku práce odstupné. Jeho výše závisí na délce trvání pracovního poměru (do 1 roku: 1-násobek měsíční mzdy; 1–2 roky: 2-násobek měsíční mzdy; nad 2 roky: 3-násobek měsíční mzdy). Více informací o odstupném naleznete zde.

Čerpal/a jste běhěm posledních dvou let podporu v nezaměstnanosti?

Byl poslední pracovní poměr ukončen z některého z následujících důvodů?

  • zdravotní důvody
  • organizační změny u zaměstnavatele
  • zaměstnavatel porušil podstatné povinnosti plynoucí z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek

Jak dlouho jste podporu čerpal/a?

měsíců

Odpracoval/a jste poté alespoň 6 měsíců?

Odpracoval/a jste poté alespoň 3 měsíce?

Účastníte se rekvalifikačního kurzu?

Podpora v nezaměstnanosti

Aktualizováno: 3. 1. 2024

Podpora v nezaměstnanosti 2024

Na podporu v nezaměstnanosti má nárok ten, kdo v posledních dvou letech odpracoval alespoň 12 měsíců, je veden v evidenci Úřadu práce a nepobírá starobní důchod. Délka podpory v nezaměstnanosti se liší podle věkových skupin:

do 50-ti let5 měsíců
50 – 55 let8 měsíců
nad 55 let11 měsíců

Výše podpory v nezaměstnanosti se v jednotlivých obdobích liší (v případě, že výpověď dal zaměstnavatel):

1. a 2. měsíc65 % čisté mzdy *
3. a 4. měsíc50 % čisté mzdy *
5. – případně 11. měsíc45 % čisté mzdy *

* maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 24 608 Kč. V případě, že se uchazeč o zaměstnání účastní rekvalifikačního kurzu, náleží mu po celou dobu rekvalifikace podpora ve výši 60 % čisté mzdy a maximální výše podpory se zvyšuje na 27 578 Kč.

Pokud pracovní poměr ukončí zaměstnanec sám, případně dohodou se zaměstnavatelem, náleží mu po celou délku podpora ve výši 45 % z čisté mzdy.

V případě, že je při propuštění sjednáno odstupné, se začíná podpora v nezaměstnanosti vyplácet až po jeho uplynutí. Doba odstupného se do délky, po kterou má nezaměstnaný nárok na podporu, nazapočítává.

Pokud člověk vyčerpal během posledních dvou let celou délku podpory a poté odpracoval alespoň 6 měsíců, má opět nárok na výplatu podpory v celé délce. Odpracovaný půlrok se nevyžaduje v případech, kdy člověk ukončil zaměstnání ze zdravotních důvodů, z důvodu organizačních změn u zaměstnavatele, nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.

Pokud člověk v posledních dvou letech podporu čerpal, ale nevyčerpal celou délku a odpracoval poté alespoň 3 měsíce, má opět nárok na výplatu podpory v celé délce. Když 3 měsíce neodpracoval, má nárok dočerpat zbylou nevyčerpanou délku podpory.

Po vyčerpání délky podpory má nezaměstnaný nárok pouze na běžné dávky v hmotné nouzi.

Uživatelské hodnocení

4,5/5 (19×)

X