☰ menu
Vypočítej to

Základní početní operace

sčítánía + b = c
odčítánía – b = c
násobenía · b = c
dělenía : b = c
umocňovánían
odmocňování\sqrt[n]{a}

Sčítání

a + b = c
asčítanec
bsčítanec
csoučet

Komutativní zákon

a + b = b + a

Asociativní zákon

a + (b + c) = (a + b) + c

Distributivní zákon

a · (b + c) = ab + ac

Odčítání

a – b = c
amenšenec
bmenšitel
crozdíl

Násobení

a · b = c
ačinitel
bčinitel
csoučin

Komutativní zákon

a · b = b · a

Asociativní zákon

a · (b · c) = (a · b) · c

Distributivní zákon

a · (b + c) = ab + ac

Dělení

a : b = c
adělenec
bdělitel
cpodíl

Dělení nulou není definováno – dělitel b se tedy nesmí rovnat nule (b ≠ 0). Dělení lze zapsat rovněž formou zlomku:

a:b = a/b

Umocňování

an
a na n-tou“
azáklad mocniny
(mocněnec)
nexponent
(mocnitel)

Vzorce pro mocniny naleznete zde.

Mocniny s přirozeným exponentem

Umocňování

Odmocňování

\sqrt[n]{a}
n-tá odmocnina z a
azáklad odmocniny
(odmocněnec)
nodmocnitel

Vzorce pro odmocniny naleznete zde.

Druhá odmocnina se zapisuje: √a, odmocniny vyšších řádů se označují symbolem odmocniny se uvedením odmocnitele: n√a.

Převod odmocniny na mocninu

Převod odmocniny na mocninu: \sqrt[n]{a^m} = a^\frac{m}{n}

Odmocniny

Odmocnitel je definován jako přirozené (kladné celé) číslo: n \in N. Je-li n sudé, pak je odmocnina definována pouze pro nezáporné hodnoty a, pokud je n liché, pak je odmocnina definvána pro a v celém oboru reálných čísel (od –∞ do ):

ndefiniční obor a
sudéa \in R_0^+a \in <0;+∞)
lichéa \in Ra \in (-∞;+∞)
Odmocniny

Uživatelské hodnocení

4,3/5 (30×)

X